Provozní řád

Provozní řád si také můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

PROVOZNÍ ŘÁD

Platnost od 1.9.2013/ aktualizace 28.8.2022

I. Údaje o zařízení:
Adresa a název školy: Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola , s.r.o.
V Zahradách 1874, 266 01 Beroun
Telefon: +420602296967
IČO: 01609793
Zřizovatel: Mgr. Petra Illnerová,DiS.
Ředitelka MŠ: Mgr.Petra Illnerová,DiS.
e-mail: info@montessori-beroun.cz
Webstránky: www.montessori-beroun.cz
Typ MŠ: celodenní provoz a péče
Kapacita MŠ: 25 dětí
Provozní doba: Po-Pá:7:30-17:00

Mateřská škola Montessori Beroun, je školou zapsanou v rejstříku škol MŠMT a řídí se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborným a jiném vzdělání. MŠ zajišťuje předškolní vzdělání pro děti ve věku (2,5) 3-6 let.

II.Provozní pravidla:

 1. Provozní doba MŠ je od pondělí do pátku v době od 7:30-17:00h. Děti docházejí do MŠ podle potřeb rodiny. Dítě by mělo být v MŠ ráno nejpozději do 8:30h, poté se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.
 2. Dítě přichází do MŠ s rodiči  a je předáno učitelce v prostorách šatny nebo  u dveří při vstupu do herny.
 3. Dítě přichází zdravé, řádně vybavené a oblečené pro pobyt v MŠ.
 4. Dítě vyzvedává rodič opět  v prostorách šatny nebo může být vyzván učitelkou  o vstup do herny s jídelnou.
 5. Dítě vyzvedává pouze osoba k tomu určená rodičem/odpovědným zástupcem , a to písemným prohlášením či sdělením identifikačních údajů  vyzvedávající osoby předem v MŠ.
 6. Nepřítomnost dítěte musí být omluvena do 8h ráno daného dne. Při plánované nepřítomnosti je nutné dítě omluvit co nejdříve, a to buď přímo osobním sdělením u učitelky  nebo do školního systému na webových stránkách MŠ.
 7. Stravování zajišťuje MŠ po domluvě s rodiči. Podávají se svačiny, oběd, ovoce, zelenina. Je dbáno na zdravý životní styl (BIO kvalitu, bez cukru a sladidel). Je zajištěn a dodržován pitný režim během celého dne.
 8. Rodiče, děti i návštěvy vstupují do prostoru školy bez bot, přezutí či v návlecích.

III. Režim dne:

Program v Montessori MŠ vychází z potřeb dětí. Aby se dítě mohlo plně koncentrovat, potřebuje nejen svobodu volby, ale i volnost v čase. Potřebuje dostatek času a svobody, aby v připraveném prostředí nalezlo činnost, která ho plně zaujme. Když si takovou činnost najde, cele se do ní pohrouží a maximálně se koncentruje. V tomto okamžiku dítě zaměřuje všechny své síly na jeden cíl. Takové soustředění podporuje rozvoj jeho osobnosti: samostatnost, svobodu projevu, odpovědnost, soustředěnost, lásku k poznávání a sebekázeň. Jakmile je dítě plně nasyceno, dokončuje svou činnost a může se připravovat na další hledání.

7:30 – 8:30    příchod dítěte, přivítání  učitelkou, vizuální kontrola zdravotního stavu dítěte individuální práce s Montessori materiálem
8:30 – 10:00   individuální práce s Montessori pomůckami, materiálem, připravené aktivity
8:30 – 9:15    svačina –  individiálně, průběžně
10:00          elipsa
10:30-12:00   pobyt venku (procházky, hřiště, zahrada, pohybové hry), v případě nepříznivého počasí pohybové aktivity v prostorách školy
12:00           odchod dětí, které neobědvají
12:00 – 12:30 oběd
12: 30           odchod dětí, které si rodiče vyzvedávají po obědě
13:00 – 15:00 odpočinek (četba/poslech pohádky, relaxace)
14:30 – 15:30  odpolední svačina/odchod dětí
15:00 – 16:15  zájmové kroužky
16:15-17:00    volné aktivity, odchod dětí

Program dne je orientační a přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí.

IV. Oblečení/vybavení

 1. Děti přicházejí do MŠ čistě, vhodně a přiměřeně počasí, oblečeny a obuty, nejlépe tak, aby se dítě zvládlo samo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat.
 2. Děti jsou z domova vybaveni vhodným oblečením na vnitřní a venkovní aktivity.
 3. Děti nenosí do MŠ drahé šperky a jiné cennosti, za které MŠ neručí.
 4. Děti nosí vhodnou obuv na přezutí s pevnou patou (nevhodné jsou pantofle či boty crocs)
 5. Rodiče zajistí uložení věcí/oblečení na přidělené šatní místo a do krabice a rodiče odpovídají za obsah krabice.
 6. Povinné vybavení dítěte do MŠ je uvedeno na nástěnce v šatně MŠ.

V. Stravování

 1. Stravování probíhá formou dopolední svačiny v době od 8:30-9:15h. Dítě si průběžně svačinu připraví, samo prostře a obslouží se.
 2. Oběd je v době od 12:00-12:30h a je dodáván ze školní jídelny Hořovice, Beroun, se kterou máme uzavřenu smlouvu o školním stravování. Je připravené podle všech norem a směrnic.
 3. Odpolední přesnídávka je také průběžná, a to v době od 14:30-15:30h.
 4. Skladba stravy je pestrá, vyvážená, odpovídá zdravému životnímu stylu (bez cukru, sladidel apod.) zároveň výživovým a předepsaným hodnotám pro děti předškolního věku.
 5. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne. Děti mají k dispozici, vodu, čaj neslazený, případně kakao, mléko, mošt.

VI. Organizace výletů/pobyt mimo prostory MŠ

 1. Při pořádání výjezdů a akcí je nutné zajistit dostatečný počet zletilých osob s ohledem na právní předpisy, s ohledem na náročnost a charakter činností během akce, tak aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo prostory MŠ stanovuje ředitelka počet pedagogických pracovníků či jiných zletilých, plně způsobilých k právním úkonům, osob, a to  do 20 dětí v běžné třídě na jednoho pedagoga.
 3. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů do doby jejich předání rodičům.
 4. Učitelka nesmí odejít od dětí!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiného pracovníka MŠ

VII. Zásady bezpečnosti a požární ochrana

Děti, rodiče, veškerý personál MŠ se řídí základními předpisy BOZP a PO. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni podle platných předpisů a směrnic.

VIII. Zdravotní předpoklady a úrazy

 1. Rodiče jsou povinni předávat do MŠ pouze zdravé dítě.
 2. Rodiče jsou povinni informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt dítěte v MŠ či na akcích MŠ.

Úrazy dětí

 1. Úrazem dětí je úraz, který se stal při pobytu v MŠ nebo s ním souvisejících činnostech.
 2. Úrazem dětí není úraz, který se stane dítěti na cestě do MŠ a zpět.
 3. Každý úraz se řádně eviduje v knize úrazů, která je uložena v kanceláři MŠ.

IX. Další ustanovení – škody na majetku

 1. Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu na majetku MŠ, na zařízení a vybaveni MŠ , pokud  tato škoda, vznikla úmyslným zaviněním dítěte.
 2. Děti si nenosí do MŠ hračky a žádné drahé předměty či cennosti. MŠ nezodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí.
 3. Rodiče jsou povinni se seznámit se školním a provozním řádem MŠ a pravidly vztahujícími se k pobytu dětí v MŠ a tato pravidla dodržovat.

Vypracovala: Mgr. Petra Illnerová,DiS.

 


Provozní řád zahrady si také můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY

v souladu s vyhláškou 238/2011Sb.

Základní údaje:
Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.,
V Zahradách 1874
266 01 Beroun
IČO: 01609793

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 296 967
Mail. Adresa: info@montessori-beroun.cz
ředitelka: Mgr. Petra Illnerová, DiS.
Provozovatel školní zahrady: Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola  s.r.o.

kapacita školní zahrady: 25 dětí
provozní doba MŠ a zahrady: 7:30-17:00

1. Školní zahrada

Hrací plocha  slouží pouze k účelům MŠ. Na zahradě nejsou hrací prvky, pouze záhony, nádrž na vodu a je určena zejména k pěstování vlastních produktů. Děti o tyto záhony pečují společně s paní učitelkami v průběhu celého roku tj. vysazují semínka a sazenice, zalévají, plejí a sklízí výpěstky. Používání vybavení je určeno zejména pro děti. Kapacita školní zahrady je stanovena na max. 25 dětí. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

2. Provozní doba školní zahrady

od 7.30 hod. do 17.00 hod.

MŠ navštěvuje zahradu ve dnech pondělí až pátek v době od 10:30-12:00 nebo 15:30-17:00

ZŠ navštěvuje zahradu ve dnech pondělí až pátek v době od 10:00-10:30 nebo 14:00-15:30

3. Denní úklid venkovní hrací plochy

 • úklid odpadků z plochy zahrady
 • úklid – přehrabání pískoviště ( pokud je dáno k dispozici, neboť je pouze přenosné)
 • hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů
 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu záhonů na zahradě
 • Péče o zeleň
  • sekání a úklid trávy – podle potřeby – externí dodavatel
  • ohrabání a úklid listí

4. Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají paní učitelky. Denně poučí děti o bezpečném užívání nářadí a práci na zahradě. Organizují činnosti tak, aby i preventivně  předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky, nářadí a uložit do prostoru k tomu určenému. Učitelky zodpovídají za řádné uzamčení hlavní branky a zkontrolování celkového stavu zahrady.

5. V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:

 • ničit a přelézat plot
 • jezdit na soukromém kole
 • volné pobíhání psů a vstup psům
 • odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví
 • houpat se a zavěšovat na branku

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit  zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada uzavřena.

Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnosti 1.9.2014. Aktualizace projednána a schválena dne 28.8.2017 na pedagogické radě.

V Berouně, dne 28.8.2017